Briefwechsel Anders Celsius


Kurzinformation zum Brief Zum Originalbrief
Autor Celsius, Anders (1701-1744)
Empfänger Spöring, Herman Diedrich (1701-1747)[1]
Ort Nürnberg
Datum 28. August 1733
Signatur UB Erlangen: H62/TREWBR CELSIUS_ANDERS[2 Bl. 1r-2v
Transkription Eric Stempels, Uppsala
Fußnoten Hans Gaab, Fürth


Edle och högaktad Hr Doctor och Professor,
Gunstige gynnare

Jag har förmedelst den äran at i bästa måttan recommendera hos Hr Doctoren Hrna Directores av Commercii literarii.[2] Jag har haft den fägnaden at conversera med dem öfwer sommaren här i Nurnberg, och alla weckor bewistat deras sammankomster. Och som jag intet twiflar det ju Hr Professoren lärer finna nyttan af deras instituti, så är jag säker at Hr Professoren och bidrager så mycket som giörligit är, hwad som kan lända till deras Commer-

[Bl. 1v]
cii förökande i Åbo och i Finland.

Under den tiden jag warit här, har jag ock låtit trycka en samling av Nordskien,[3] hwaruti jemwäl jag haft den äran att insätta Hr Professors observationer.[4]

Jag ber hörsammast at ej K. Prof. glömmer bort wår societet i Upsala.[5] Jag förmodar att Bronells[6] Vita lär nu wara insändt. Hr Assessor Lindheim[7] och Prof Hasselbom,[8] näst min hörsamste respect anmälandes, anmodas och at komma ihåg Acta literaria med sine observationer. Hr Prof. Klingenstierna[9] giör mina vices.

I morgon tänker jag resa öfver Augsburg directe till Venedig och sedan til Bologna.[10] Jag är altid med mycken wänskap och estim

Edle och höglärde hr. Professorens


Hörsammaste tjenare

Nurnberg d 28 Aug.
        1733

And Celsius.


[I sidled på andra sidan]
Min hörsam[as]te respect anmodhas till H. Prof. Hassel[11]English Translation
by Eric Stempels


Noble and higly esteemed doctor and professor, benevolent patron,

I have the honour to mediate to [you] Doctor, the best recommendations of the gentlemen Directors of Commercii literarii. I have had the pleasure to discuss with them during the summer in Nurnberg, and visited their meeting every week. And since I do not doubt that [you] professor will find their institute useful, I am sure that [you] professor contibute as much as is possible, what can help with the growth of their

[Bl. 1v]
Comercii in Åbo and in Finland.

During the time I was here, I had a collection [of writings on] the aurora borealis printed, for which I even had the honour to include [your] professor's observations. I humbly ask that [you] dear professor do not forget our society in Uppsala. I suspect that Bronell's Vita [=probably a necrology?] now be submitted. Assessor Lindheim and professor Hasselbom, apart from sending them my humble respect, are encouraged to remember Acta literaria with their observations. Professor Klingensjierna is taking [care of] my [teaching] duties.

Tomorrow I indend to travel via Augsburg and straight to Venice, and thereafter to Bologna. I am always with strong friendship and esteem

[your] noble and higly learned professor's


Most willing servant

Nurnberg 28 august
        1733

Anders Celsius.


[Sideways on second page]
My humblest respect is to be forwarded to professor Hassel


Fußnoten

 1. Spöring hatte u. a. in Uppsala Medizin studiert und war seit 1728 Professor in Åbo, das ist heute die finnische Stadt Turku westlich von Helsinki.
 2. 1730 hatte sich in Nürnberg eine medizinische Societät gegründet, die ab 1731 eine eigene Zeitschrift herausbrachten, die nach Schweden offensichtlich über Grill verschickt wurde. Der vollständige Titel lautet:
  Commercivm litterarivm ad rei medicae et scientiae natvralis incrementvm institvtvm qvo qvicqvid novissime observatvm agitatvm scriptvm vel peractvm est svccinte dilvcideqve exponitvr
 3. In Nürnberg brachte Celsius seine Schrift über Nordlichtbeobachtungen heraus:
  316 Observationes de Lumine Boreali ab A. 1716 ad Anno 1732. Nürnberg: Endter 1733.
 4. Auf den Seiten 33-38 von Celsius Schrift zu den Nordlichtern finden sich Beobachtungen von Spöring aus dem Jahr 1731.
 5. Gemeint ist die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften in Uppsala.
 6. Möglicherweise Carl Brunell (1677-1733) aus Örncrona, der in Uppsala studiert hatte und eben 1733 starb.
 7. Simon Lindheim (1686-1760) war Jurist in Åbo.
 8. Nils Hasselbom (1690-1764) war Mathematikprofessor in Åbo.
 9. Samuel Klingenstierna (1698-1765) war Professor für Mathematik und Physik in Uppsala.
 10. Celsius traf Anfang Oktober in Bologna ein, vgl. seinen Brief an Christoph Jacob Trew (1695-1769) vom 7. Oktober 1733.
 11. Möglicherweise ist hier Hasselbom gemeint - siehe Fußnote 8.